ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Το αυτοκίνητο παραδίδεται στο μισθωτή σε αρίστη κατάσταση και χωρίς οποιοδήποτε ελάττωμα. Ρητώς Τονίζεται ότι ο μισθωτής κατά την παράδοση του αυτοκινήτου προσκληθείς σχετικώς, δεν διατύπωσε καμία επιφύλαξη ως πρός την κατάσταση του αυτοκινήτου. Ο μισθωτής υποχρεούται να επιστρέψει το αυτοκίνητο και όλα τα συνοδεύοντα αυτό έντυπα, εργαλεία και εξαρτήματα στην ίδια αρίστη κατάσταση με αυτήν που τα παρέλαβε καθώς και στον τόπο και χρόνο που καθορίζεται με το παρόν συμφωνητικό. Σε αντίθετη περίπτωση ο μισθωτής, υποχρεούται να καταβάλει στην SKYRENT, πέραν της κανονικής χρεώσεως, αποζημίωση για κάθε θετική ή αποθετική ζημία αυτής. Η SKYRENT διατηρεί το δικαίωμα να επανακτήσει την κατοχή και χρήση του αυτοκινήτου, οιανδήποτε στιγμή, χωρίς καμία προειδοποίηση, με έξοδα και δαπάνες του μισθωτή, εφόσον το αυτοκίνητο χρησιμοποιήθηκε ή χρησιμοποιείται κατά παράβαση των όρων του παρόντος συμφωνητικού ή των σχετικών διατάξεων του Νόμου και γενικά σε κάθε περίπτωση που η χρήση του αυτοκινήτου από το μισθωτή είναι αντίθετη στις επικρατούσες στα χρηστά συναλλακτικά ήθη και την καλή πίστη.


ΖΗΜΙΕΣ
Α) Σε περίπτωση απώλειας ή ζημίας του αυτοκινήτου καθώς και σε περίπτωση σωματικών βλαβών τρίτων προσώπων, συμπεριλαμβανομένων και των συνεπιβατών, ο μισθωτής υποχρεούται να καταβάλει όλο το ποσό της αποζημίωσης καθώς και κάθε έξοδο ή άλλη δαπάνη που ενδεχόμενα θα υποχρεωθεί να καταβάλει η SKYRENT, εάν αυτός (ο μισθωτής) ή ο εξουσιοδοτημένος οδηγός παραβίασε τους όρους του παρόντος συμφωνητικού, θεωρουμένους όλους ως ουσιώδεις, καθώς και διατάξεις του Νόμου ή ασφαλιστικούς κανονισμούς, εκ προθέσεως ή εξ αμελείας. Πρόσθετα, στην περίπτωση αυτή η SKYRENT θα δικαιούται να απαιτήσει από τον μισθωτή, πέραν του οφειλόμενου μισθώματος και των ανωτέρω ποσών, χρέωση 100 χιλιομέτρων τουλάχιστον, μετά των λοιπών επιβαρύνσεων (ΦΠΑ, ασφαλιστική κάλυψη, κλπ.), για κάθε ημέρα που το βλαβέν αυτοκίνητο ή αυτό που θα δοθεί ως αντικατάσταση του παραδοθεί σ’ αυτήν. Η υποχρέωση της αποδείξεως μικρότερης ζημίας βαρύνει τον μισθωτή.
Β) Ο μισθωτής ευθύνεται για ζημία του αυτοκινήτου από πυρκαγιά ή κλοπή εάν αυτές προκλήθηκαν από πρόθεση ή αμέλεια του ιδίου ή του εξουσιοδοτημένου οδηγού.
Γ) Ο μισθωτής δεν ευθύνεται για απώλεια ή ζημία του αυτοκινήτου, η οποία έχει προέλθει από σύγκρουση, εάν έχει τηρήσει όλους τους όρους του παρόντος συμφωνητικού και δεχθεί την κάλυψη μικτής ασφαλείας κατά την έναρξη της μισθώσεως, θέτων την υπογραφή του στο τετράγωνο με την ένδειξη “Αποδέχομαι” στην εμπρόσθια πλευρά του παρόντος. Εάν ο μισθωτής δεν αποδεχθεί την μικτή ασφάλιση, η αστική και ενδεχόμενα ποινική του ευθύνη, παραμένει στο ακέραιο. Ζημίες Ή κλοπές προσωπικών αντικειμένων δεν καλύπτονται από την ασφάλεια, σε καμία δε περίπτωση δεν ευθύνεται για αυτές η SKYRENT.
Ζημίες στα ελαστικά, παρμπρίζ, παράθυρα ή κάτωθι του αυτοκινήτου (κάρτερ, κιβώτιο ταχυτήτων, διαφορικό, κλπ.) προερχόμενα από αμελή ή κακή οδήγηση δεν καλύπτονται από την ασφάλεια. Σε περίπτωση ζημίας και αν ο μισθωτής καλύπτεται από πρόσθετη μικτή ασφάλεια, υπάρχει απαλλαγή για το ποσό που αναγράφεται στην εμπρόσθια πλευρά του παρόντος.
Δ) Ομοίως ο μισθωτής ευθύνεται εξ’ ολοκλήρου για οποιεσδήποτε άλλες ζημίες, οι οποίες δεν καλύπτονται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.


ΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ο μισθωτής θα καταβάλει στην SKYRENT κατά τη λήξη, ή την με οποιονδήποτε τρόπο λύση της μισθώσεως, εκτός αν συμφωνήθηκε εγγράφως αλλιώς, τα παρακάτω ποσά:
Α) Όλες τις χρεώσεις χρόνου και χιλιομέτρων, βάσει των τιμών οι οποίες αναγράφονται στην εμπρόσθιο πλευρά του παρόντος.
Β) Όλες τις αναγκαίες χρεώσεις παραδόσεως και παραλαβής, οι οποίες αφορούν την παρούσα συμφωνία.
Γ) Οποιουσδήποτε φόρους, τέλη ή άλλα έξοδα που αφορούν την μίσθωση.
Δ) Οποιοδήποτε έξοδο της SKYRENT, συμπεριλαμβανομένων δικηγορικών αμοιβών και τόκων υπερημερίας λόγω εκπροθέσμου πληρωμής, καθώς και γενικότερα οποιοδήποτε ποσό το οποίο πηγάζει οπό την παρούσα μίσθωση.
Ε) Οποιαδήποτε χρηματική ποινή ή πρόστιμα, δικαστικά και άλλα έξοδα τα οποία επιβλήθηκαν ή θα επιβληθούν στην SKYRENT λόγο παραβάσεων του μισθωτή κατά το χρόνο μίσθωσης του αυτοκινήτου από αυτόν, οπό οποιονδήποτε λόγο ή αιτία.
Στ) Οποιοδήποτε ποσό απαιτηθεί για την αντικατάσταση καταστραφέντων ελαστικών, επιδιόρθωσης οποιασδήποτε μηχανικής ζημίας καθώς και ζημίας του αμαξώματος.
Ζ) Τυχόν παρεχόμενες εκπτώσεις θα ανακαλούνται, εάν η εξόφληση του λογαριασμού δεν γίνει άμεσα ή κατά το χρόνο της ειδικότερης συμφωνίας.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Ο μισθωτής υποχρεούται να προσέχει το αυτοκίνητο, να ελέγχει τη μηχανική του κατάσταση, τη στάθμη του λαδιού και του νερού, τα ελαστικά, κλπ. Οποιαδήποτε επισκευή του αυτοκινήτου ή από άλλον τρίτον απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της SKYRENT.
Ειδικότερα το αυτοκίνητο απαγορεύεται να χρησιμοποιείται:
• για να μεταφέρει πρόσωπα ή πράγματα με κόμιστρο
• για να ρυμουλκεί ή να σύρει αυτοκίνητα ή άλλα αντικείμενα
• σε αγώνες ταχύτητας εν γένει
• για επινοικίαση προς τρίτους
• εάν ο μισθωτής ή ο εξουσιοδοτημένος οδηγός βρίσκονται υπό την επήρεια οινοπνεύματος, παραισθησιογόνων, ναρκωτικών, βαρβιτουρικών, ή άλλης οιασδήποτε ουσίας η οποία επηρεάζει την ικανότητα οδηγήσεως και τις αισθήσεις του οδηγού
• κατά παράβαση οποιονδήποτε τελωνειακών, τροχαίων ή άλλου κανονισμού
• οπό κάθε τρίτο πρόσωπο, εκτός αν αυτό έχει εγκριθεί από την SKYRENT και αναγραφεί στο σχετικό χώρο, ο οποίος υπάρχει στο εμπρόσθιο τμήμα του παρόντος
• για να μεταφέρει ή να μετακινεί βαριές αποσκευές, εύφλεκτα υλικά, ρυπαρά ή δύσοσμα αντικείμενα, ναρκωτικά, κλπ.
• εκτός Ελλάδος, άνευ προηγούμενης εγγράφου εγκρίσεως της SKYREΝΤ


ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
Εάν ο μισθωτής επιθυμεί την παράταση της μισθώσεως του αυτοκινήτου, υποχρεούται να ειδοποιήσει την SKYRENT σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη λήξη της μισθώσεως για να λάβει τη σχετική έγγραφη έγκριση. Εάν παραλείψει να πράξει τούτο, υπέχει αστική και ποινική ευθύνη για παράνομη χρήση και κατοχή του αυτοκινήτου. Σε Περίπτωση παρατάσεως της μισθώσεως, ο μισθωτής δεσμεύεται από όρους και ειδικότερες συμφωνίες τόσο της αρχικής συμβάσεως όσο και της κατά παράταση, είτε πρόκειται για το ίδιο αυτοκίνητο ή για άλλο που δόθηκε σε αντικατάστασή του.

ΕΥΘΥΝΗ
Η SKYRENT ευθύνεται αποκλειστικώς για κάθε απώλεια ή ζημία την οποία υπέστη ο μισθωτής ή τρίτοι κατά τη διάρκεια της μισθώσεως, εφόσον αυτές προκλήθηκαν εκ προθέσεως ή βαριάς αμέλειας αυτής (της SKYRENT) Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η SKYRENT δεν φέρει καμία ευθύνη και καμία αξίωση δεν μπορεί να εγερθεί κατά αυτής.


7. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
Σε περίπτωση ατυχήματος ή άλλου περιστατικού (κλοπή, πυρκαγιά, κλπ.) ο μισθωτής υποχρεούται άμεσα να προχωρήσει στις παρακάτω ενέργειες:
• να ειδοποιήσει την Αστυνομία
• να σημειώσει ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις αυτοπτών μαρτύρων καθώς και οποιαδήποτε σχετική πληροφορία από οποιονδήποτε τρίτο
• να μην αναγνωρίζει αξιώσεις τρίτων
• να επικοινωνήσει αμέσως τηλεφωνικώς ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο με την SKYRENT
• να συμπληρώσει και να υπογράψει τη δήλωση ατυχήματος
• να αποστείλει οποιαδήποτε σχετικά με το ατύχημα έγγραφα ή πληροφορίες στην SKYRENT


ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
Α) Η SKYRENT παρέχει ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων μόνο στα πρόσωπα εκείνα τα οποία χρησιμοποιούν το αυτοκίνητο κατόπιν αδείας της δια ασφαλιστηρίου συμβολαίου, του οποίου οι όροι, αφού αναγνώσθηκαν από το μισθωτή, τυγχάνουν της αποδοχής του.
Β) Ο μισθωτής, οι εξουσιοδοτημένοι οδηγοί και όλοι οι λοιποί επιβάτες του αυτοκινήτου δεν καλύπτονται με ασφάλεια επιβαινόντων, εκτός αν ο μισθωτής αποδεχθεί ασφάλεια προσωπικών ατυχημάτων κατά την έναρξη της μισθώσεως, θέτοντας την υπογραφή του στο τετράγωνο με την ένδειξη “Αποδέχομαι” στην εμπρόσθια πλευρά του παρόντος συμφωνητικού, όπου και αναγράφονται και οι σχετικοί όροι, για τους οποίους ο μισθωτής δηλώνει ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται.
Γ) Οι αποσκευές και τα λοιπά αντικείμενα ιδιοκτησίας του μισθωτή, του εξουσιοδοτημένου οδηγού και των λοιπών επιβατών του αυτοκινήτου δεν καλύπτονται ασφαλιστικώς και η SKYRENT δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια, φθορά, κλπ. αυτών.


ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα στοιχεία του μισθωτή μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την SKYRENT μετά τη λήξη της μισθώσεως σε οποιαδήποτε περίπτωση ο μισθωτής θα παραβεί τους όρους και συμφωνίες του παρόντος συμφωνητικού.


ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Α) Το αυτοκίνητο ανήκει στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή της SKYRENT. Το παρόν είναι μόνο μισθωτήριο συμβόλαιο. Ο μισθωτής δεν είναι κατά κανένα τρόπο και σε καμία περίπτωση εκπρόσωπος της SKYRENT. Ο μισθωτής αναγνωρίζει ότι δεν αποκτά άλλα δικαιώματα, εκτός αυτών, τα οποία ρητά αναφέρονται στο παρόν συμφωνητικό.
Β) κατά τη διάρκεια της μίσθωσης όλοι οι εξουσιοδοτημένοι οδηγοί Ευθύνονται αλληλεγγύως, απεριορίστως και εις ολόκληρο με το μισθωτή.
Γ) Ομοίως και στην περίπτωση υπογραφής του μισθωτηρίου συμβολαίου δια αντιπροσώπου, αυτός θα ευθύνεται αλληλεγγύως, απεριόριστος και εις ολόκληρο με τον αντιπροσωπευόμενο.
Δ) Το παρόν συμφωνητικό υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης συμφωνίας, γραπτής ή προφορικής, μεταξύ της SKYRENT και του μισθωτή.


ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
Δικαιοδοσία για την επίλυση οποιαδήποτε αξίωση ή διαφορά προκύψει από ή σχετικά με το συμφωνητικό αυτό, θα έχουν τα αρμόδια δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.